Om

O nama

Centar za �ene Svjetlost pru�a pomo� i podr�ku �enama, djeci, familijama kao i starim osobama u oblasti socijalne za�tite kroz psihosocijalnu i pravnu pomo� i podr�ku. Ja�anje i afirmiranje �ena kroz zalaganja i rad na stvarnom po�tovanju i primjeni �enskih ljudskih prava.

Kako poma�emo

Centar za �ene Svjetlost radi na pomo�i �eni i porodici, organizuje stru�ne skupove, savjetovanja, seminare, objavljuje razli�ite publikacije u vezi �ene i porodice itd.

Mnoge �ene �ive izolovane, zatvorene u sebe, i ne usu�uju se govoriti o te�ko�ama koje su im se desile, misle�i da to jednostavno tako treba biti. Posebno je va�no da �ena dobije pomo� i obradi traumu u ranoj fazi, �ime se pove�avaju njene �anse za br�i i uspje�niji oporavak.

Mi ostvarujemo stalnu saradnju sa institucijama i organizacijama koje se bave �enskim pravima, za�titom �ene i porodice od nasilja i torture itd.

Centar za �ene Svjetlost je otvoren za sve bez obzira na nacionalnu, vjersku, starosnu, obrazovnu ili strana�ku pripadnost.

Pozivamo da nam se jave svi koji se kroz svoj rad bave ljudskim pravima, jednako��u, zdravljem, ekonomijom, biznisom, umjetno��u, naukom i ostalim �to je u vezi s pravima �ena i borbom protiv nasilja nad �enama i djecom.

Nasilje u ku�i

Grije�ite ako smatrate da �enama najve�a opasnost prijeti na ulici. �ene su �e��e izlo�ene napadima u vlastitoj kuci i to od ljudi s kojima �ive. Nasilje u ku�i koje poga�a �ene svih dobi i iz svih zemalja predstavlja zlostavljanje koje se javlja u razli�itim oblicima.

Pored fizi�kog nasilja, zlostavljanje mo�e uklju�iti prijetnje, uvrede ili seksualni napad. Neki smatraju da je zlostavljanje u ku�i privatna stvar koja se rje�ava u okviru porodice. Ako se nasilje taji i o njemu �uti time se samo omogu�ava da se nastavlja �to fizi�ki i emocionalno poga�a sve �lanove porodice.

Kod djece koja odrastaju u nasilnim porodicama mogu se pojaviti problemi kasnije kad oni sami steknu partnera i svoju djecu mogu se prema njima pona�ati nasilni�ki.

Mnoge �ene trpe godinama nasilje u ku�i. Ponekad zato �to smatraju da to mo�da zaslu�uju ili to opravdavaju drugim sredstvima kao �to je kockanje, alkohol, bolest ili problemi u njihovim odnosima. Ali niko ne zaslu�uje da bude zlostavljan i za takvo pona�anje nema izgovora.

Kako �ene mogu sebe i djecu za�tititi od nasilja u ku�i

Prvo �to morate da ra��istite sami sa sobom je da znate da ako ste zlostavljani da to ne zna�i da niste dobra �ena ili majka i da ste sami.

Mo�da vam je te�ko da priznate da ste �rtva nasilja i da vam treba pomo� i te�ko vam je da to odlu�ite � ali to je prvi korak prema mirnijem porodi�nom �ivotu i bez obzira koliko je te�ka situacija �ena se mora boriti da se ne preda i da ne padne u mra�nu provaliju, a ako se to ipak desi postoji ruka pomo�i.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS